Warunki najmu

Ogólne warunki najmu Pojazdu kempingowego

Postanowienia ogólne i definicje

 • Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub osoba, która zawarła umowę najmu Pojazdu kempingowego,
 • Wynajmujący – PPHU MAGOR STANISŁAW GAD Z SIEDZIBĄ 42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. ZAGÓRSKA 156A   NIP: 645-138-70-27
 • Przedmiot Najmu lub Pojazd – samochód kempingowy należący do Wynajmującego, wraz z wybranym standardem wyposażenia określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.
  W protokole zdawczo-odbiorczym strony określą stan faktyczny Pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do porównania stanu Pojazdu w chwili jego zwrotu, do stanu Pojazdu w chwili jego wydania.
 • Najem – oddanie przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu do czasowego używania przez Najemcę w zamian za umówioną zapłatę,
 • Umowa – dokument potwierdzający najem podpisany przez obie strony: Najemcę oraz Wynajmującego.
 • Ogólne warunki najmu Pojazdu kempingowego oferowanego przez firmę PPHU MAGOR STANISŁAW GAD Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem Pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o usługach turystycznych. Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów oraz za Przedmiot Najmu oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria Pojazdu, itp., ponieważ pomoc Wynajmującego może być ograniczona z powodu np. godzin nocnych bądź braku zasięgu w miejscu pobytu Najemcy. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy ubezpieczenia Przedmiotu Najmu, dodatkowe ubezpieczenie (poza wymienionymi). Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.
 • Wynajmujący oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do używania Pojazdu, Pojazd posiada: aktualną polisę OC, AC, NW ORAZ ASSISTANCE stanowiące integralną całość z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne.

Najemca

 • Najemca oraz kierujący Pojazdem musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą opisanych w niniejszych Warunkach Najmu. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, które są niezbędne do zawarcia Umowy Najmu. W przypadku najmu Pojazdu przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, należy dodatkowo dostarczyć odpowiednio odpis z KRS lub wypis z CEIDG, a osoba zawierająca Umowę Najmu musi być uprawniona do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego.
 • W przypadku najmu jednego Pojazdu przez więcej niż jednego Najemcę, ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Najmu jest solidarna.
 • Najemca nie jest uprawniony do oddania Pojazdu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim. W przypadku przekazania Pojazdu osobie trzeciej, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot Najmu, ponadto zostanie ukarany karą umowną w pełnej wysokości wpłaconej kaucji.

Koszty eksploatacji

 • W czasie trwania Najmu wszelkie koszty eksploatacyjne, m.in. paliwo, przejazd płatnymi drogami, płatne przeprawy promowe, tunele i mosty, itp., oraz płyny eksploatacyjne pokrywa Najemca.
 • Trasa podróży Najemca zobowiązuje się poinformować Wynajmującego o przybliżonej trasie podróży. Ewentualną podróż Przedmiotem Najmu poza kraje objęte Polisą Ubezpieczeniową Pojazdu( Polisa obejmuje Kraje UE , Rosja i Turcja w europejskich częściach terytoriów, szkody na terytorium Gruzji nie są objęte ubezpieczeniem) należy wcześniej uzgodnić z Wynajmującym. W przypadku braku zgody Wynajmującego, Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, spowodowane złamaniem niniejszych ustaleń oraz traci prawo do zwrotu kaucji.

Obowiązki Najemcy

 •  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które nastąpiły wskutek naruszenia przepisów drogowych lub też powstały w wyniku lekkomyślności, niedbalstwa bądź dewastacji. Najemca odpowiedzialny jest za własne działanie lub zaniechanie działania oraz za działania lub zaniechania osób przy pomocy których wykonuje umowę najmu (w tym osoby korzystające z Przedmiotu Najmu). Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Najemca zobowiązuje się do systematycznej kontroli płynów eksploatacyjnych w Przedmiocie Najmu, w szczególności kontroli poziomu oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego.
 •  Najemca zobowiązuje się do dysponowania środkami finansowymi, pozwalającymi na usunięcie wszelkich awarii, które powstały w czasie użytkowania Przedmiotu Najmu, w szczególności awarii, w wyniku których dalsze kontynuowanie podróży jest niebezpieczne bądź niemożliwe.
 • W przypadku napraw wynikających z normalnej eksploatacji Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy koszty naprawy tylko za okazaniem faktury bądź rachunku wystawionego na Wynajmującego, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wynajmującego o konieczności dokonania naprawy. W przypadku braku dokumentów rozliczeniowych, koszty napraw pokrywa Najemca.
 • Jeżeli awarii bądź uszkodzenia Przedmiotu Najmu spowodowanej normalną eksploatacją nie da się usunąć w krótkim czasie, wobec czego dalsze kontynuowanie jazdy nie będzie możliwe, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić Najemcy niewykorzystaną część opłaty za wynajęcie Przedmiotu Najmu za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty powrotu na własny koszt w jedynie w przypadku kiedy polisa Assistance Przedmiotu Najmu tego nie obejmuje. Z tego tytułu Najemcy nie przysługuje prawo otrzymania odszkodowania.
 • Usterki spowodowane użytkowaniem Pojazdu należy niezwłocznie usunąć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wynajmującym.
 • Najemca zobowiązuje się do posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz innych dokumentów Przedmiotu Najmu oraz kompletu kluczyków wraz z pilotem, przez cały czas trwania Umowy. Najemca zobowiązuje się dopilnować, by dokumenty oraz kluczyki nie zostały skradzione, zgubione bądź zniszczone.
 • Pozostawienie wyżej wymienionych dokumentów lub kluczyków w Pojeździe jest surowo zabronione, pełną odpowiedzialność za szkodę z tego wynikającą ponosi Najemca.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca pozostawia w Pojeździe, np. w przypadku kradzieży pojazdu bądź włamania.
 • Najemca zobowiązuje się do nieprzekraczania prędkości 120 km/h (zaleca się prędkość do 100 km/h) oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, zwłaszcza przy tunelach, mostach, przeprawach promowych, itp., ze względu na wysokość Pojazdu, która wynosi 320 cm.

Ograniczenia w użytkowaniu

 • W Przedmiocie Najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania używek bądź narkotyków.
 • W przedmiocie Najmu zabronione jest palenie świec, kadzideł itp.
 • W Przedmiocie Najmu obowiązuje zakaz przetrzymywania bądź przewożenia zwierząt bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 • Przedmiot Najmu nie może być wykorzystywany do podróży po bezdrożach, bądź terenach górskich lub leśnych, do jazdy po których Pojazd nie jest technicznie przystosowany.
 • Przedmiot Najmu może być wykorzystywany jedynie do celów rekreacyjno – turystycznych.
 • Zabrania się wykorzystywania Pojazdu do transportu rzeczy, materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych bądź nielegalnych, bądź brania udziału w imprezach samochodowych.

Obowiązki najemcy w sytuacji uszkodzenia, kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Przedmiotu Najmu, także wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem drogowym.

 • W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wynajmującego w trybie pilnym o zaistniałej sytuacji.
 • W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu oraz uzyskania notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza Policji na miejscu zdarzenia.
 • W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Pojazd w sposób, który uniemożliwia powiększenie rozmiaru szkody.
 • Najemca nie może dokonywać napraw ani modyfikacji Przedmiotu Najmu bez wyraźnej zgody Wynajmującego, uzyskanej przed podjęciem naprawy bądź modyfikacji.
 • W przypadku, gdy uszkodzenie Przedmiotu Najmu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy oraz nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego Przedmiotu Najmu, Najemca za wyraźną zgodą Wynajmującego może kontynuować podróż.

Rezerwacja i koszty Najmu

 • Najemca może dokonać wstępnej rezerwacji poprzez: kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy, bezpośrednią wizytę w siedzibie Wynajmującego.
 • Najemca otrzymuje potwierdzenie wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną bądź w formie papierowej (w przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Wynajmującego.)
 • Rezerwacja Właściwa zostanie dokonana po podpisaniu Umowy najmu oraz otrzymaniu w terminie określonym w Umowie Najmu zaliczki stanowiącej 30% kwoty Najmu (kwota nie może być jednak mniejsza niż 1000 zł). Płatności należy dokonać przelewem na wskazane przez Wynajmującego konto bankowe, gotówką lub kartą w siedzibie Wynajmującego.
 • Wpłata zaliczki jest rozumiana jako zawarcie Umowy Najmu oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 • Najemca  na 21dni przed dniem odbioru Przedmiotu Najmu opłaca pozostała część wynagrodzenia za najem. W przypadku braku wpłaty pełnego wynagrodzenia strony zgodnie przyjmują, że Najemca zrezygnował z wynajmu Pojazdu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Koszty Najmu Koszt najmu jest określony w Umowie Najmu. W skład kosztu wchodzi w szczególności: wynagrodzenie za Najem liczone według liczby dób wynajmu , których ilość została określona w Umowie Najmu, kaucja, która jest zwracana w ciągu siedmiu dni od dnia zwrotu Pojazdu, jeżeli Przedmiot Najmu był prawidłowo użytkowany oraz nie zostały naruszone punkty znajdujące się w niniejszym Regulaminie.

Kaucja

 • Najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję zwrotną, na zabezpieczenie roszczeń i należności przysługujących z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również opłat i kar należnych od Najemcy, w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł najpóźniej w dniu  odbioru Przedmiotu Najmu przelewem na konto Wynajmującego lub gotówką.
 • Kaucja przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych kosztów napraw bądź ubytków w wyposażeniu Przedmiotu Najmu, jak również wszelkich innych roszczeń wobec Najemcy wynikających z Umowy Najmu.
 • W przypadku braku dodatkowych kosztów, całkowita kwota kaucji zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty oddania Pojazdu oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kaucja zostanie zwrócona na wskazane przez Najemcę konto bankowe lub gotówką.
 • Jeżeli w ciągu 7 dni  zostaną wykryte usterki spowodowane przez Najemcę, a nieuwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym z powodu niedopatrzenia bądź zatajenia, Wynajmujący po udokumentowaniu usterek i przekazaniu dokumentacji Najemcy ma prawo do pomniejszenia wypłaconej kaucji o koszt naprawy ustalonych usterek.
 • Utrata całości kaucji bądź jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

Dodatkowe opłaty i kary umowne

 • Kradzieży lub szkody całkowitej Przedmiotu Najmu – utrata całości kaucji,
 • Spowodowanie kolizji drogowej z winy Najemcy – utrata całości kaucji,
 • Niekontrolowanie poziomu oleju silnikowego oraz poziomu płynu chłodzącego, co może skutkować uszkodzeniem silnika – utrata całości kaucji,
 • Uszkodzenie Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o połowę lub w przypadku poważniejszego uszkodzenia o kwotę kosztów naprawy pojazdu,
 • Kradzież, zgubienie bądź zniszczenie kluczyków, pilota bądź dokumentów Przedmiotu Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 2000 PLN
 • Złamanie zakazu palenia w Przedmiocie Najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 1000 PLN
 • Zabrudzenie tapicerki wymagające prania – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100-400 PLN
 • Niewyczyszczenie toalety chemicznej – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 100 PLN
 • Nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – wypłacona kaucja zostanie pomniejszona o kwotę 50 PLN plus koszty paliwa
 • Zwrot zabrudzonego pojazdu wewnątrz – 150 PLN
 • Zwrot zabrudzonego pojazdu z zewnątrz – 100 PLN
 • W przypadku zdania samochodu po upływie terminu określonego w Umowie Najmu , Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.

Wydanie oraz zdanie Pojazdu

 • Wydanie Pojazdu następuje w  godz od 15.00 do 17.00, chyba,że Strony umówiły się inaczej.
 • Zdanie Pojazdu następuje do godz. 11.00, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 • Samochód należy zwrócić czysty wewnątrz oraz na zewnątrz. Zbiorniki wody czystej, brudnej oraz kaseta WC puste.
 • Najemca zobowiązuje się do odbycia instruktażu, który związany jest z eksploatacją Pojazdu przed jego odbiorem
 • W sytuacji, gdy z winy Najemcy nie doszło do odbycia się instruktażu, Wynajmujący ma prawo odmowy wydania Przedmiotu Najmu. Koszty ewentualnego opóźnienia związanego z wydaniem Przedmiotu Najmu ponosi Najemca.
 • Najemca zobowiązuje się zwrócić Pojazd w określonym w Umowie terminie i nie ma możliwości przedłużenia Umowy bez zgody Wynajmującego. Zgoda wynajmującego może być wyrażona również telefonicznie potwierdzona sms-em.
 • Pojazd ma zostać zwrócony wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa oraz karą umowną wskazaną w regulaminie.
 • W przypadku braku kontaktu z Wynajmującym ze strony Najemcy w ciągu 6 godzin od terminu ustalenia zdania Pojazdu, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co oprócz całkowitej utraty kaucji skutkuje ewentualnymi dalszymi konsekwencjami finansowymi lub/i prawnymi.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie bądź Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
 • W celu rozpoznawania sporów, które mogą wynikać w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy bądź przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą nie będącym konsumentem, odpowiedni jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 • Zapoznanie się Najemcy z zapisami niniejszego Regulaminu stwierdza jego własnoręczny podpis na Umowie Najmu.

Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie umowy przez wynajmującego. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Stanisław Gad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmą PPHU MAGOR STANISŁAW GAD z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 156a, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a nadto, że mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez firmę PPHU MAGOR  dostępnymi na stronie W siedzibie firmy.